Opšti uslovi prodaje

1. Oblast važenja Za naše porudžbine i naloge važe isključivo dole navedeni uslovi nabavke. Odstupajuće uslove snabdevača ne priznajemo, osim ako smo prethodno izričito dali saglasnost na njihovo važenje. Naši uslovi nabavke važe i onda ako, upoznati sa uslovima snabdevača koji odstupaju od naših uslova nabavke, bezuslovno prihvatimo isporuku ili uslugu snabdevača ili ukoliko bez prigovora odgovorimo na pismo ili druge izjave snabdevača koje sadrže uslove koji odstupaju od naših uslova nabavke.
2. Ponuda i dokumentacija ponude
2.1 Porudžbine i naloge možemo dati pismeno, elektronski ili telefonom. Njih snabdevač odmah mora da potvrdi pismeno.
2.2 Ukoliko snabdevač ne prihvati porudžbinu ili nalog u roku od pet radnih dana od prijema, onda imamo pravo na opoziv naše ponude ili naloga.
2.3 Ukoliko snabdevač prihvati porudžbinu ili nalog sa odstupanjima, onda je dužan da nam na to odstupanje ukaže u pismenoj izjavi o prihvatanju u jasno naglašenoj formi. Ugovor nastaje samo ako damo pismenu saglasnost na to odstupanje.
2.4 Svi uslovi, specifikacije, norme i ostala dokumentacije koji su priloženi porudžbini ili nalogu, predstavljaju sadržaj porudžbine ili naloga.
3. Cene i uslovi plaćanja
3.1 Cena iskazana u porudžbini ili nalogu je obavezujuća. Ako ne postoji drugačiji pismeni sporazum, cena uključuje isporuku DDP (Incoterms 2010) uključujući ambalažu, na adresu isporuke koju smo naveli u porudžbini ili nalogu.
3.2 Cena može da uključuje zakonski porez na promet. Račune za robu u smislu Zakona o porezu na promet snabdevač mora da iskaže bez poreza na promet i da snabde jasnim ukazivanjem na „poresko dugovanje korisnika usluge“.
3.3 Za izradu ponuda i procenu troškova kao i za crteže i slično ne plaćamo naknadu ukoliko to nije izričito pismeno dogovoreno.
3.4 Ako nije drugačije pismeno dogovoreno, cene plaćamo u roku od 30 dana od isporuke i dobijanja računa sa 3% popusta, ili u roku od 60 dana od isporuke i dobijanja računa neto.
3.5 Račune možemo da obradimo samo ako su u istim – prema uslovima u našoj porudžbini ili našem nalogu – tamo iskazani brojevi porudžbine ili naloga naznačeni tačno; za sve posledice koje rezultiraju iz nepoštovanja ove obaveze je odgovoran snabdevač, osim ako dokaže da nije kriv za nepridržavanje.
3.6 Plaćanja se vrše doznakom na bankovni račun koji naznači snabdevač. Merodavan za plaćanje u roku je dan bankovne doznake.
3.7 Snabdevač ima pravo na prebijanje i pravo na zadržavanje samo zbog nespornih ili pravosnažno utvrđenih potraživanja ili prava.
3.8 Snabdevač nema pravo da svoja potraživanja protiv nas ustupi trećim licima ili dozvoli naplatu istih od trećih lica bez naše prethodne pismene saglasnosti.
4. Isporuka
4.1 Odstupanja od naših porudžbina ili naloga su dozvoljena samo nakon naše prethodne pismene saglasnosti.
4.2 Vreme isporuke i usluge navedeno u porudžbini ili nalogu, kao i eventualno dodatni termini i rokovi su obavezujući.
4.3 Merodavan za blagovremenost isporuka je prijem robe na adresu isporuke koja je navedena u porudžbini, a za blagovremenost isporuka sa obavezom postavljanja odnosno montaže i radova je merodavna primopredaja. Ukoliko je za isporuku robe izričito dogovoreno „franko fabrika“ snabdevača (EXW ili FCA prema Incoterms 2010), onda je snabdevač dužan da robu stavi blagovremeno na raspolaganje za utovar i otpremu uzimajući u obzir vreme usklađeno sa špediterom.
4.4 Snabdevač je dužan da jasna kašnjenja isporuke ili usluge odmah prijavi uz naznaku razloga i planiranog trajanja kašnjenja i, ukoliko se prijava ne vrši pismeno, da prijavu odmah potvrdi pismeno. Snabdevač može da se pozove na okolnosti kašnjenja koje nije on skrivio, samo ako je ispunio obavezu prijave.
4.5 Snabdevač može da se pozove na izostanak dokumentacije koju mi treba da stavimo na raspolaganje i koja je neophodna za isporuku ili uslugu samo ako je dao opomenu u vezi sa dokumentacijom i ukoliko je nije dobio u prikladnom roku.
4.6 U slučaju kašnjenja sa isporukom imamo neumanjena zakonska prava, posebno pravo na naknadu štete i pravo na raskid.
4.7 Za delimične isporuke je neophodna naša izričita saglasnost, i iste se kao takve moraju naznačiti u papirima otpreme i otpremnicama.
4.8 Za brojeve komada, težine i dimenzije su merodavne vrednosti koje smo utvrdili prilikom kontrole prijema robe, uz zadržavanja prava na druge dokaze.
5. Dokumentacija o isporuci i ambalaža
5.1 Snabdevač je obavezan da na svim papirima otpreme i otpremnicama tačno navede naš broj porudžbine i broj naloga; ukoliko to ne učini, ne snosimo odgovornost za s time nastala kašnjenja kod obrade.
5.2 Snabdevač je obavezan da preuzme i reciklira besplatno ambalažu ukoliko mi to zahtevamo. Umesto preuzimanja ambalaže se od snabdevača može zahtevati i da snosi troškove za zakonski propisanu reciklažu ambalaže.
6. Mesto ispunjenja i prenos rizika
6.1 Mesto ispunjenja za isporuke i usluge snabdevača je adresa za isporuku koju smo naveli u porudžbini ili nalogu, a za naša plaćanja naše poslovno sedište. Ukoliko u porudžbini nije navedeno odredište, mesto ispunjenja je naše poslovno sedište.
6.2 Prenos rizika kod isporuka nastupa u principu tek sa predajom robe na adresu isporuke koju smo naveli u porudžbini. To važi i za nabavku sa otpremom. Kod isporuka sa obavezom postavljanja odnosno montaže i kod radova prenos rizika nastaje tek sa primopredajom.
7. Ispitivanje nedostataka i garancija
7.1 Prihvatanje isporuke se vrši uz zadržavanje prava na ispitivanje nedostataka, posebno tačnosti i kompletnosti, čim je to moguće na osnovu urednog toka poslovanja.
7.2 Našu obavezu reklamacije smo ispunili ako snabdevaču pošaljemo odstupanje od kvaliteta i količine u roku od sedam radnih dana od isporuke robe, a kod skrivenih nedostataka od njihovog otkrivanja.
7.3 Zakonske odredbe o odgovornosti za nedostatke se primenjuju nesmanjeno ukoliko u daljem tekstu nije regulisano drugačije.
7.4 Pravo da izaberemo vrstu naknadnog ispunjenja imamo isključivo mi. Snabdevač može da odbije vrstu naknadnog ispunjenja koju smo izabrali samo ako je skopčana sa neproporcionalno visokim troškovima.
7.5 Ukoliko snabdevač ne počne odmah sa otklanjanjem nedostataka nakon našeg poziva za otklanjanje nedostataka, onda u hitnim slučajevima, posebno radi odbrane od akutnih rizika, izbegavanja veće štete ili održavanja naše aktivnosti isporuke prema našim kupcima, imamo pravo da isto izvršimo sami o trošku snabdevača ili da isto izvršimo preko trećih lica.
7.6 Kod pravnih nedostataka će nas snabdevač osloboditi od eventualno postojećih potraživanja trećih lica, osim ako nije skrivio pravni nedostatak.
7.7 Ukoliko nam usled isporuke ili usluge sa nedostacima nastanu troškovi, posebno troškovi transporta, puta, rada i materijala ili troškovi za kontrolu prijema koja premašuje uobičajeni obim, onda je snabdevač dužan da snosi troškove.
8. Zastarelost
8.1 Zastarelost prava na nedostatke odnosno gubitak prava na nedostatke podleže zakonskim propisima. Rok zastarelosti odnosno prestanka počinje sa prenosom rizika.
8.2 Ukoliko snabdevač ne ispuni svoju naknadnu obavezu naknadnog ispunjenja putem zamenske isporuke, onda za robu koja je isporučena kao zamena, nakon njene isporuke ili primopredaje, ponovo počinji rok zastarelosti osim ako je snabdevač prilikom naknadnog ispunjenja izričito zadržao pravo da zamensku isporuku izvrši samo iz kulantnosti, radi izbegavanja sporova ili u interesu nastavka odnosa isporuke.
9. Podugovarač
9.1 Snabdevač ima samo nakon naše prethodne pismene saglasnosti pravo da izvršenje zaduženih zadataka poveri trećim licima. Snabdevač nema pravo na zamenu.
9.2 Ukoliko snabdevač radi ispunjenja svojih obaveza angažuje treća lica, ona su pomoćnici za ispunjenje snabdevača.
10. Menadžment kvaliteta
10.1 Snabdevač je dužan da kvalitet svoje robe i svojih usluga kontinuirano nadzire i da to dokumentuje. Pre dotične isporuke predmeta isporuke odnosno usluge će se snabdevač uveriti da su predmeti isporuke odnosno usluge koje su određene za isporuku bez nedostataka i da ispunjavaju dogovorene tehničke zahteve, i to će dokumentovati.
10.2 Snabdevač je dužan da nas unapred pismeno obavesti o izmenama na ugovornim proizvodima, uključujući u tu svrhu korišćene sirovine, pomoćne materijale i pogonske materijale, o izmenama u postupku proizvodnje i premeštanju proizvodnih lokacija, kao i o drugim dešavanjima iz oblasti uticaja snabdevača, koja mogu uticati na kvalitet ugovornih proizvoda. Snabdevač garantuje da će na zahtev besplatno omogućiti kratkotrajno uzorkovanje dotičnih ugovornih proizvoda kako bismo ispitali dejstva promena na naše recepture. Uzorkovane ugovorne proizvode moramo pismeno da odobrimo pre isporuke.
11. Odgovornost za proizvode, oslobađanje od odgovornosti i zaštita osiguranja odgovornosti
11.1 Ukoliko je snabdevač odgovoran za neku štetu na proizvodu, obavezan je da nas na prvi zahtev oslobodi potraživanja na obeštećenje trećih lica, pošto uzrok leži u njegovoj kontroli i organizaciji i pošto je sâm odgovoran u spoljnom odnosu.
11.2 Ukoliko uzrok za štetu leži u oblasti odgovornosti snabdevača, on je dužan da pruži dokaz. U slučaju odgovornosti koja zavisi od krivice, ta obaveza oslobađanja važi samo ako je snabdevač kriv.
11.3 U slučajevima iz tačke 11.1 snabdevač preuzima sve troškove i rashode, uključujući troškove eventualnog pravnog gonjenja i naše troškove koji rezultiraju iz ili u vezi sa akcijom opoziva. Ukoliko je moguće i ukoliko se može očekivati, snabdevača ćemo blagovremeno unapred obavestiti o sadržaju i obimu mere opoziva i dati mu mogućnost da zauzme stav i učestvuje i da sa nama razmeni mišljenja o efikasnom sprovođenju. Neophodno obaveštenje dotičnog nadležnog organa ćemo izvršiti mi prema propisima ProdSiG u dogovoru sa snabdevačem.
11.4 Snabdevač se obavezuje da će održavati osiguranje od mogućih šteta prouzrokovanih proizvodom, sa sumom pokrića od minimalno 30.000,- evra po šteti nanetoj licima / materijalnoj šteti. Pokriće mora da se odnosi i za štete u inostranstvu. Zadržavamo pravo na dodatna prava na potraživanje štete.
11.5 Inače važe zakonske odredbe.
12. Zaštitna prava
12.1 Snabdevač je odgovoran da se u vezi sa njegovom isporukom ili uslugom ne krše ili ugrožavaju zaštitna prava trećih lica.
12.2 Ukoliko se zbog kršenja zaštitnih prava protiv nas istaknu potraživanja trećih lica, onda je snabdevač na prvi zahtev obavezan da nas oslobodi odgovornosti za ta potraživanja, osim ako nije kriv za kršenje zaštitnih prava. Obaveza oslobađanja odgovornosti za snabdevača se odnosi i na sve naše neophodne troškove u vezi sa isticanjem potraživanja od strane trećeg lica.
13. Zadržavanje prava na vlasništvo, stavljanje na raspolaganje, alati
13.1 Zadržavamo vlasništvo nad svim delovima, materijalima, posudama, specijalnim ambalažama, alatima, sredstvima za merenje i sličnom koje smo stavili na raspolaganje. Obrada ili transformacija od strane snabdevača se vrše za naš račun. Kod obrade, spajanja, mešanja sa predmetima koja nam ne pripadaju, stičemo suvlasništvo na novo nastalom predmetu u vrednosti našeg predmeta (nabavna cena plus PDV) u odnosu na druge uključene predmete u trenutku obrade. Ukoliko se mešanje vrši na način da se predmet snabdevača ima smatrati kao glavni predmet, onda se dogovara da nam snabdevač proporcionalno prenese vlasništvo.
13.2 Snabdevač čuva za nas predmete koji se nalaze u našem isključivom vlasništvu ili suvlasništvu.
13.3 Snabdevač sme da alate koje smo stavili na raspolaganje koristi isključivo za proizvodnju robe koju smo poručili ili za pružanje usluga koje smo naručili, i iste je dužan da označava kao naše vlasništvo ukoliko već nije sa naše strane izvršeno odgovarajuće označavanje. On je dužan da alat osigura u novoj vrednosti o sopstvenom trošku protiv šteta od požara, poplave ili krađe. Istovremeno nam snabdevač već sada ustupa sva potraživanja od štete iz ovog osiguranja; mi ovim prihvatamo ustupanje. Snabdevač je dužan da neophodne radove održavanja i inspekcije na alatima izvrši blagovremeno o sopstvenom trošku. On je dužan da nam odmah prijavi eventualne smetnje; potraživanja štete sa naše strane ostaju na snazi.
13.4 Regulisanja iz tačke 13.1 do tačke 13.3 važe odgovarajuće za alate koje snabdevač napravi uz naknadu proporcionalnih troškova alata. Za alate na kojima smo na osnovu proporcionalne naknade stekli suvlasništvo, imamo pravo preče kupovine za udeo u suvlasništvu snabdevača.
13.5 Ukoliko prava obezbeđenja koja nam pripadaju prema tački 13 premašuju nabavnu cenu sve naše još neplaćene robe sa zadržanim pravima za više od 10%, na zahtev snabdevača smo dužni da izvršimo oslobađanje prava obezbeđenja prema našem sopstvenom izboru.
14. Dokumentacija i čuvanje tajne
14.1 Sve informacije koje smo učinili dostupnim, kao npr. crteže, kalkulacije, uzorke, proizvodna sredstva, modele, nosioce podataka (uključujući karakteristike koje se vide iz predatih predmeta, dokumenata ili softvera) i ostalo znanje ili iskustva se, dok nisu dokazano postali javni ili smo izričito pismeno odobrili njihovu objavu, moraju čuvati strogo poverljivo prema trećim licima i koristiti isključivo za proizvodnju na osnovu naše porudžbine ili naloga. Oni se u sopstvenom pogonu snabdevača mogu staviti na raspolaganje samo licima koja se neophodno moraju angažovati za njihovo korišćenje u svrhu isporuke ili usluge i koja su takođe obavezna da čuvaju tajnu.
14.2 Zadržavamo vlasništvo i sva prava (uključujući autorska prava i pravo na prijavu privrednih zaštitnih prava, kao što su patenti, uzorci za upotrebu itd.) na informacijama u smislu tačke 14.1. Ukoliko nam te informacije učine dostupnim treća lica, onda to zadržavanje prava važi i u korist tih trećih lica.
14.3 Bez naše prethodne pismene saglasnosti se te informacije – osim za isporuke ili usluge nama
– ne smeju umnožavati niti koristiti u privredne svrhe. Napravljeni umnoženi primerci odmah sa nastankom prelaze u naše vlasništvo. Njih snabdevač čuva za nas.
14.4 Na naš zahtev, a najkasnije nakon realizacije porudžbine, nam se moraju odmah i kompletno vratiti sve informacije koje smo učinili dostupnim, eventualno uključujući sve kopije i prepise i sve pozajmljene predmete, odnosno kopije i prepisi se moraju uništiti. Kompletno vraćanje odnosno uništenje se mora pismeno garantovati nezahtevano.
14.5 Proizvodi koji su napravljeni prema dokumentaciji koju smo dizajnirali, kao što su crteži, modeli i slično, ili koji su napravljeni prema našim poverljivim podacima ili sa našim alatima ili alatima koji su kopirani prema našim, snabdevač ne sme niti da koristi sâm niti da ponudi ili isporučuje trećim licima. To u tom smislu važi i za sve naše naloge za štampu.
14.6 Obaveza čuvanja tajne i zabrana unovčavanja važe i nakon realizacije ugovora, u slučaju obaveze čuvanja tajne sve dok znanje o tome postane opšte poznato.
15. Izvozna kontrola i carina
15.1 Snabdevač je obavezan da poštuje sve dotične izvozne i/ili uvozne propise i da o sopstvenom trošku samoodgovorno pribavi svu neophodnu dokumentaciju i dozvole, kao što su posebno uvozne dozvole, carinske papire, izjave o poreklu, kao i da plati sve pripadajuće carine i poreze. Snabdevač nas oslobađa svih potraživanja koja nastanu usled nepoštovanja izvoznih i/ili uvoznih propisa.
15.2 Snabdevač je obavezan da nas u svojoj poslovnoj dokumentaciji obaveštava o eventualnim obavezama odobrenja i prijave za uvoz i korišćenje predmeta isporuke/kod (re)izvoza svoje robe prema evropskim uvoznim i carinskim propisima, kao i o izvoznim i carinskim propisima zemlje porekla svoje robe.
15.3 Na naš zahtev je snabdevač obavezan da nam pismeno saopšti sve dodatne spoljnotrgovinske podatke o svojoj robi i njenim sastavnim delovima, kao i da nas odmah (pre isporuke odgovarajuće dotične robe) pismeno obavesti o svim izmenama gore navedenih podataka.
16. Uslovi izvođenja
16.1 Ukoliko je za izvođenje porudžbina ili naloga putem crteža i podataka koje smo predali neophodno pravljenje dodatnih crteža i podataka, snabdevač će to preuzeti bez posebne naknade. Crteži se nakon pra
vljenja moraju predati radi kontrole merenja i odgovarajućeg odobrenja. 16.2 Kod isporuka i usluga se moraju poštovati svi merodavni zakoni, uredbe i propisi vlasti i tehnički propisi, kao što su posebno EN, DIN i SRPS norme, zakoni o merama i težinama,kao i ostali propisi. Osim toga će se snabdevač pobrinuti da svi materijali, proizvodi, mešavine i polimeri (prema definiciji EG 1907/2006 REACH) u materijalima i proizvodima koje isporučuje ispunjavaju zakonske uslove Uredbe EG 1907/2006 (REACH) i Uredbe EU 258/2012 (Uredba o biocidima). Ukoliko su nam za sopstvenu proizvodnju neophodne dodatne informacije i/ili dokazi o tim materijalima, proizvodima, mešavinama i polimerima, snabdevač će nam staviti na raspolaganje informacije neophodne u tu svrhu. To posebno važi i za proizvode koji sadrže SVHC materijale (Supstance koje izazivaju zabrinutost), koji podležu obavezi označavanja i odobrenja, sa udelom od >0,1 procenta težine. Supstance koje izazivaju zabrinutost su u našem zakonodavstvu obuhvaćene članom 27 Zakona o hemikalijama i definisane u članu 43 istog zakona („Sl. Glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 93/2012). U slučaju kršenja ove obaveze će nas snabdevač osloboditi odgovornosti za sva rezultirajuća potraživanja trećih lica, a posebno potraživanja obeštećenja. Isporučene materijale i proizvode snabdevač mora, prema EG 1272/2008 GHS, da u roku snabde novim piktogramima o opasnosti i napomenama o opasnosti.
16.3 Kod predmeta isporuke koji podležu obavezi primopredaje (kotlovi, posude pod pritiskom itd.) je snabdevač dužan da o sopstvenom trošku organizuje blagovremenu primopredaju od strane TÜV-a (tehničkog pregleda) ili drugog organa koji je nadležan za primopredaju i da nam pribavi propisana svedočanstva o ispitivanju.
16.4 Zadržavamo pravo da predmete isporuke inspiciramo kod snabdevača već prilikom proizvodnje i/ili pre otpreme. Takvo ispitivanje međutim ne važi kao primopredaja i ne utiče na naša prava garancije.
17. Radna pravila
Lica koja kod ispunjenja ugovora vrše radove na fabričkom terenu, dužna su da poštuju odredbe dotičnih Radnih pravila i da obavezno slede instrukcije za zaštitu o radu. Odgovornost za nezgode koje se dogode tim licima na fabričkom terenu je isključena, ukoliko uzrok nije namerno ili iz grubog nehata kršenje obaveza naših zakonskih zastupnika ili punomoćnika.
18. Viša sila
Sukobi između poslodavca i zaposlenih i mere organa, kao i prirodne katastrofe, nemiri i ostali nepredvidljivi i neizbežni događaji koje nismo skrivili i koji nam znatno otežavaju ispunjenje naših obaveza (viša sila), nas oslobađaju od naših obaveza iz ugovora; te prepreke privremenog trajanja važe međutim samo u periodu sprečenosti plus prikladni rok.
19. Zaštita podataka
Imamo pravo da lične podatke snabdevača koje kupac dobije u okviru poslovnog odnosa sa snabdevačem, memorišemo i obrađujemo u svrhu realizacije poslovnog odnosa.
20. Završne odredbe
20.1 Snabdevač sme da reklamira postojeću poslovnu vezu samo uz našu izričitu pismenu saglasnost.

Društvena odgovornost
Društvena odgovornost
Društvena odgovornost

Pozovite nas još danas +381 (11) 4119-425